Polityka prywatności

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest podmiot z grupy VAN, z którego serwisu lub aplikacji Pan/Pani korzysta. W skład VAN Group wchodzą następujące podmioty:

- VAN Cargo S.A., z siedzibą przy ulicy Przecławskiej 8, 03-879 Warszawa, nr NIP: 524-21-25-771

- Podlasie S.A., z siedzibą przy ulicy Krasińskiego 29, 21-400 Łuków, nr NIP: 825-00-04-049

- Kurier Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Chopina 3, 21-400 Łuków, nr NIP: 825-00-07-289

Administratorem danych osobowych dla zleceń realizowanych dla VAN Cargo S.A. jest spółka VAN Cargo S.A..

Administratorem danych osobowych dla zleceń realizowanych dla Podlasie S.A. jest spółka Podlasie S.A..

Administratorem danych osobowych dla zleceń realizowanych dla Kurier Sp. z o.o. jest spółka Kurier Sp. z o.o.

 

Inspektor danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych jest Adam Kasperowicz. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych RODO@vancargo.com

 

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe między innymi aby:

- zawrzeć i skutecznie realizować umowę o realizację danej usługi dla spółek VAN Group Dane te przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji danej umowy. Wykonywanie zawartych przez spółki VAN Group umów polega na pozyskiwaniu zleceń transportowych i realizowaniu ich z pomocą współpracujących podwykonawców. Realizowanie prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszelkie czynności towarzyszące realizacji zleceń takich jak (np. obsługa płatności, reklamacji, czynności windykacyjne, przekazywanie istotnych informacji dotyczących danego zlecenia – dane kierowców, lokalizacja auta itp.).

- zapewnić bezpieczeństwo usługi (np. sprawdzenie, czy do konta nie loguje się nieuprawniona osoba).

- dokonywać pomiarów statystycznych na świadczonych usługach i doskonalić oferowany produkt.

- przesyłać oferty handlowe dotyczące produktów, usług i narzędzi dla podmiotów współpracujących z naszą grupą.

Dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, jakim zostały pozyskane przez Administratora podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika jedynie wówczas, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Podstawa prawna będzie uzależniona od powodów, dla jakich zebraliśmy dane osobowe użytkownika i celu, w którym mamy ich wykorzystywać.

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych użytkownika będzie dla nas niezbędne do realizacji zawartych umów przewozu. (Art. 6 ust. 1 lit. b - RODO). W pozostałych przypadkach podstawą prawną będą:

- wyrażone zgody (np. w celach marketingowych)

- prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora (np. w celach administracyjnych lub zabezpieczenia realizacji umowy).

 

Przekazywanie danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Twoje dane możemy przekazywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach zaufanym podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, księgowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem udostępnienia tych danych w oparciu o stosowną podstawę prawną. Przekazanie danych do krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („państwo trzecie” wg RODO) może się odbyć tylko w przypadku, gdy wymaga realizacja konkretnego zlecenia transportowego.

W przypadku gdy dochodzi do Powierzenia przetwarzania danych osobowych, może ono nastąpić jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej dany podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

 

Okres przetwarzania

Nie będziemy przechowywać danych użytkownika przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i „wrażliwość” danych osobowych, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Przetwarzanie danych w celach realizacji zlecenia będzie się odbywać w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących każdej ze stron.

 

Twoje uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Panu/Pani szereg uprawnień:

- prawo do uzyskania informacji o tym w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe oraz uzyskać ich kopię. W przypadku drugiej i kolejnej kopii, może zostać naliczona dodatkowa opłata, o której zainteresowany zostanie powiadomiony. Wysokość tej opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania.

- prawo do sprostowania danych osobowych (w przypadku błędnego zapisania lub ich zmiany), ich usunięcia (w przypadku braku podstawy do ich posiadania przez Administratora) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku przetwarzania określonych danych w ograniczonym zakresie w związku z sprzeciwem lub wnioskiem o sprostowanie danych lub wolą przechowania danych w związku z roszczeniami wnioskodawcy).

- prawo do przekazania danych w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora. - dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

- prawo do wycofania zgody przetwarzania danych. - dotyczy zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Warunki udostępnienia części danych osobowych

Dane osobowe oraz lokalizacji kierowcy w trakcie realizacji zlecenia są w swym procesie niezbędne, dlatego nieudostępnienie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości współpracy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wyłącznie w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub wymóg wynikający z zawartej między stronami umowy, który stanowi nierozłączny element jej realizacji.

 

Profilowanie

W stosunku do danych osobowych nie jest stosowane profilowanie.

 

Cookies

Serwis wykorzystuje tzw. local cookies w celu przechowywania informacji o identyfikatorze sesji użytkownika.

 

Kontakt

W VAN Group zgodnie z treścią rozporządzenia wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Skontaktować się z nim można w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy.

Adres e-mail: rodo@vancargo.com

Adres do korespondencji: VAN cargo S.A. / Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Przecławska 8, 03-879 Warszawa

Copyright 2004-2020 by vancargo.com All rights reserved.    Polityka prywatności